Кондензаторен генератор 1 Кондензаторен генератор 2 Магнитен генератор на свободна енергия 1 Магнитен генератор на свободна енергия 2 Магнитен генератор на свободна енергия 3 Магнитен генератор на свободна енергия 4 Магнитен генератор на свободна енергия 5
Магнитен генератор на свободна енергия 6 Магнитен генератор на свободна енергия 8 Магнитен генератор на свободна енергия 9 Магнитен генератор на свободна енергия 10 Магнитен генератор на свободна енергия 11 Магнитен генератор на свободна енергия 12 Магнитен генератор на свободна енергия 13
Магнитен генератор на свободна енергия 14

ПРИНЦИПНИ СХЕМИ И ОПИСАНИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ И КОНДЕНЗАТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ НА СВОБОДНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Предлагам на вашето внимание принципно - схематично описание на няколко

различни модела и принципи, на генератори за производство на свободна електрическа

енергия, без реакция или без ефективна контрадвижеща реакция върху движещите се

части. Минималното съпротивление върху движещите се части на описаните принципи

се дължи единствено на минималните вихрови токове и на триенето на носещите

лагери. При реална работа на описаните модели и при максимално натоварване

(потребяване на електроенергия) от описаните електрогенератори, натоварването върху

движещите им се части е пропорционално на това което изпитват стандартните

електрогенератори, когато самите те не са натоварени и не се потребява енргия от

тях(тоест, въртят се на празен ход). При някои от описаните генераторни принципи, за

черпене на енергия от вакуум-етера(на основата на преобразуването на енергията на

потенциалното магнитно и електрическо поле в електродвижеща сила), е възможно и

се предполага самоускорение на движещите им се части пропорционално

увеличаващо се на натоварването с енергопотреблението от съответната система.

Други очаквани ефекти са антигравитационното олекване на генераторите на свободна

енергия поради поглъщането на енергия от вакуум-етера по причина на отнемането на

енергията на потенциалното магнитно и електрическо поле. Както знаем, магнитното и

електрическото(статично) поле представляват два вида поляризация и енергетизация

на вакуум-етерната среда около елементарните частици, магнитите и електрически

заредените тела. Поляризацията на вакуум-етера от своя страна е резултат на

неравномерноста на енергията и разликата в нейният потенциал между материалните

частици(обекти) и вакуум-етера. Материалните частици са с по нисък енергиен

потенциал в сравнение с вакуум-етера. Електрическото поле представлява в същноста

си постоянно вливане и поглъщане на вакуум-етерна енергийна субстанция в

елементарните частици и електрически заредените тела, а магнитното поле е постоянно

излъчване на вакуум-етерна субстанция и вълни от елементарните частици по

спирална-кръгова траектория около тях. Магнитното поле е също област на триене,

увличане и реакция между бързовъртящите се елементарни материални частици и

налягащия върху тях физически вакуум-етер.
При ефективна работа на генераторите на свободна енергия , скороста на времевия

хронопоток в полето около тях се забавя, поради намалената плътност на

вакуум-етерната субстанция, постоянно поглъщана от тях и преобразувана в

електроенергия или антигравитация. Това означава че часовник поставен в близост до

генератора на свободна енергия ще изостава във времето спрямо часовник поставен

на определено растояние. За наблюдател намиращ се оптимално близо до

генераторното устройство , събитията в област по далече от него ще протичат

ускорено и обратното. За външния наблюдател , събитията в полето на генератора ще

протичат забавени. Единствената синхронизация на времевия поток може да стане

когато генератора на свободна енергия работи едновременно и като антигравитационен

двигател движещ се и ускорявайки се в пространството, например по-кръгова

траектория или праволинейна. При положение че антигравитационното поле на подобен

генератор не е достатъчно силно за да преодолее земното гравитационно поле, то

земното гравитационно поле ще е достатъчно за да поддържа определена степен на

синхронизация на времевия поток(хроно-поле) между генератора и околното

пространство. Големи времеви хроно-аномалии могат да се създадат единствено ако

генератора създава силно антигравитационно поле и същевременно по изкуствен

начин(например: застопоряване под големи тежести или привързване към големи маси)

се поддържа в стационарно (неподвижно) положение спрямо земята.
Изложените схемни описания са само принципни , така че за ефективното им

изпълнение са необходими определени конструктивни способности за изработката на

действащи образци.
Hosted by uCoz